STANOVY oz METALSCENAmusic

V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Stanovy Občianskeho združenia METALSCENAmusic boli odsúhlasené a prijaté Prípravným výborom dňa 03/03/2023. Prijal ich Prípravný výbor v zložení: Marián albbert Horváth, Mgr. Peter montana Trepáč, Mgr. Mária Trepáčová, Roman demon Chocholáček, Pavel scream Ďuriš, Mgr. Andrea mŕtvolka Námer, PhD. a Mgr. Petra Horváthová.

Článok 1
Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia: METALSCENAmusic
Sídlo občianskeho združenia: Námestie SNP 454/110, Slovenská Ľupča, 976 13

Článok 2
Ciele združenia

Ciele občianskeho združenia sú:
• združovanie osôb pre podporu kultúry v  hudobnej oblasti,
• vytvorenie mediálneho priestoru (internetové médium, tlačené médium, internetové rozhlasové médium), vydavateľská činnosť, publikačná činnosť, podpora hudobnej produkcie pri usporiadaní hudobných podujatí a koncertov
• spolupráca a podpora hudobníkov, vydavateľov, producentov, nahrávacích štúdií a poslucháčov a fanúšikov hudby

Na naplnenie týchto cieľov združenie najmä:
• poskytuje mediálny priestor hudobným zoskupeniam, vydavateľom, producentom a ľuďom, ktorí tvoria v hudobnej oblasti
• vytvára vydavateľskú činnosť pre interpretov a hudobné zoskupenia
• snaží sa dostať hudobnú produkciu do širšieho povedomia poslucháčov
• organizuje hudobné podujatia pre možnosti živej prezentácie interpretov a hudobných zoskupení priamo svojej poslucháčskej základne

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia cieľov združenia.

Článok 3
Členstvo

Členmi občianskeho združenia môžu byť právnické osoby aj fyzické osoby staršie ako 18 rokov veku.

Nikto nesmie byť nútený stať sa členom občianskeho združenia alebo byť nútený k účasti na činnosti občianskeho združenia.

Z občianskeho združenia môže každý slobodne kedykoľvek vystúpiť na základe vlastnej žiadosti.

Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.

Členstvo vzniká zaslaním žiadosti elektronicky na info@metalscena.sk alebo písomne na adresu sídla občianskeho združenia a zaplatením stanoveného ročného členského príspevku. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.

Členovia občianskeho združenia majú právo najmä:
• zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia
• podieľať sa a akokoľvek podporovať aktivity občianskeho združenia
• voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia
• žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia

Členovia občianskeho združenia majú povinnosť najmä:
• dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na Valnom zhromaždení, s ktorými boli oboznámení
• aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov

Členovia občianskeho združenia budú zvýhodnení:
• pri akejkoľvek aktivite a napĺňaní cieľov občianskeho združenia

Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom právnickej osoby, alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia.

Článok 4
Orgány občianskeho združenia

Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán občianskeho združenia
Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia
Podpredseda občianskeho združenia ako zástupca predsedu občianskeho združenia
Kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia

Valné zhromaždenie je tvorené všetkými členmi združenia. Zvoláva ju Predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne raz ročne. Je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny členov. (Valné zhromaždenie sa môže zvolať a viesť aj elektronickou formou v prípade, že počet členov občianskeho združenia prekročí 50 členov. V tomto prípade sa členom rozpošle elektronicky dotazník, ktorý jednotlivý členovia vyplnia, podpíšu a elektronicky pošlú späť.) O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Každý člen má 1 hlas.

Valné zhromaždenie vykonáva a zodpovedá najmä za tieto činnosti:
• volí a odvoláva Predsedu občianskeho združenia
• volí a odvoláva Kontrolnú radu občianskeho združenia
• schvaľuje akékoľvek zmeny stanov a interných predpisov združenia
• schvaľuje rozpočet na kalendárny rok, účtovnú závierku a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia
• schvaľuje výšku dobrovoľného členského príspevku na kalendárny rok
• rozhoduje o zániku členstva v občianskom združení
• rozhoduje o zániku občianskeho združenia
• rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach zverených iným orgánom združenia

Predseda občianskeho združenia:
• koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán• je volený a odvolávaný Valným zhromaždením na neurčito• zvoláva Valné zhromaždenie a riadi jeho priebeh
• poveruje a odvoláva osobu, ktorá koná samostatne v mene občianskeho združenia, keď zastupuje Predsedu občianskeho združenia – Podpredsedu občianskeho združenia• zostavuje rozpočet, účtovnú závierku a správu o hospodárení
• podáva podnety a návrhy členov zduženia na schválenie Valným zhromaždením

Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi a úlohami v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania a oblastí záujmu občianskeho združenia. Poveruje tiež osobu, ktorá môže konať samostatne v mene občianskeho združenia ako zástupca Predsedu občianskeho združenia – Podpredseda občianskeho združenia a poveruje ďalšie osoby, podľa potreby občianskeho združenia pre priame oblasti činnosti občianskeho združenia napr. Šéfredaktor tlačeného média občianskeho združenia, Šéfredaktor vysielania internetového média, Vedúci hudobnej produkcie, Vedúci vydavateľskej činnosti občianskeho združenia a pod.

Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Povinnosťou kontrolnej rady je najmä kontrolovať účtovnú závierku a správu o hospodárení, ktorú predkladá predseda občianskeho združenia. Kontrolná rada je volená a odvolávaná Valným zhromaždením, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov. Funkcia v kontrolnej rade je nezlučiteľná s funkciou Valného zhromaždenia.

Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní Valným zhromaždením musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia Valného zhromaždenia menom, priezviskom a dátumom narodenia.

Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5
Zásady hospodárenia

Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaným z darov, grantov a dotácii z verejných a súkromných zdrojov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.

Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia Kontrolná rada spoločne s Predsedom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na dosahovanie cieľov združenia.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku členská schôdza (Valné zhromaždenie) nadpolovičnou väčšinou hlasov zúčastnených členov združenia.

Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6
Zánik združenia

O zániku združenia formou zlúčenia alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Predseda občianskeho združenie je v takomto prípade povinný ustanoviť likvidátora.

Združenie taktiež zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. V tomto prípade likvidátora určí Ministerstvo vnútra SR.

Likvidátor oznámi Ministerstvu vnútra SR zánik a likvidáciu združenia do 15 dní.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

Práva, povinnosti členov a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Občianske združenie METALSCENAmusic vniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
(Odoslané na registráciu 22/03/2023)